@ شیوه خواندن عقد دائم و صیغه موقت، مباشری و وکالتی

به‌زودی این سایت تعطیل و بیشتر محتویات آن به بخش کانون مهرورزی سایت درر منتقل خواهد شد.

چگونه یک دختر/زن را صیغه کنم؟ آیا خودم می‌توانم صیغه عقد را بخوانم؟

روش خواندن عقد دایم مطابق با فتوای همه مراجع تقلید

اگر زن و شوهر بعد از رعایت شرایط عقد ازدواج بخواهند با یکدیگر محرم شوند باید صیغه عقد دائم را به شکل زیر جاری کنند:

زن / وکیل زن مرد / وکیل مرد
مباشری*  ←←← زَوَّجْتُکَ نَفْسى عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ قَبِلْتُ التَّزْویجَ
وکالتی از ناحیه هر دو ** زَوَّجْتُ مُوکِّلَتِى فٰاطِمَهَ مُوَکِّلَکَ اَحْمَدَ عَلَى الصَّدٰاقِ الْمَعْلُومِ

[زَوَّجْتُ مُوَکِّلَکَ اَحْمَدَ مُوَکِّلَتِى فٰاطِمَهَ عَلَى الصَّدٰاقِ الْمَعْلُومِ]

قَبِلْتُ التزویجَ لِمُوَکِّلى اَحْمَدَ عَلى الصَّدٰاقِ المعلومِ
از ناحیه زن زَوَّجْتُکَ مُوکِّلَتِى فٰاطِمَهَ عَلَى الصَّدٰاقِ الْمَعْلُومِ قَبِلْتُ التَّزْویجَ لنَفسی
از ناحیه مرد زَوَّجْتُ مُوَکِّلَکَ اَحْمَدَ نَفْسی عَلَى الصَّدٰاقِ الْمَعْلُومِ قَبِلْتُ التزویجَ لِمُوَکِّلى اَحْمَدَ عَلى الصَّدٰاقِ المعلومِ

* مباشری یا مباشرهً به این معنی است که زن و شوهر خودشان بخواهند عقد را بخوانند.
** یعنی هم زن و هم شوهر هر دو بخواهند عقد را وکیل برایشان بخواند. (فرض بر این است که نام خانم، فاطمه و نام آقا، احمد می‌باشد)


دیگر شیوه‌های خواندن عقد دائم:

زن: انکحتکَ نفسی/ انکحتُ نفسی لکَ؛ علی الصداق المعلوم
مرد: قبلتُ النکاح/ رضیتُ النکاح

زن: زوّجتک نفسی/ زوّجت نفسی منک/ زوّجت نفسی بک؛ علی الصداق المعلوم
مرد: قبلتُ التزویج

وکیل زن: انکحت موکّلتی موکّلی/ موکّلتی لموکّلی/ موکّلی فلان موکّلتی فلانه؛ علی الصداق المعلوم
وکیل مرد: قبلت النکاح لموکّلی فلان علی الصداق المعلوم

وکیل زن: زوّجتُ موکّلتی موکّلی/ موکّلتی من موکّلی/ موکّلتی بموکّلی؛ علی الصداق المعلوم/ موکّلی فلان موکّلتی فلانه؛ علی الصداق المعلوم
وکیل مرد: قبلت التزویج لموکّلی فلان علی الصداق المعلوم


روش خواندن صیغه عقد موقت مطابق با فتوای همه مراجع تقلید

زن / وکیل زن مرد / وکیل مرد
مباشری  ←←← زَوَّجْتُکَ نَفْسىِ فِى الْمُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم قَبِلْتُ التَّزْویجَ هکذا
وکالتی از ناحیه هر دو (دونفره)
زَوَّجْتُ مُوکِّلَتِى فٰاطِمَهَ مُوَکِّلَکَ اَحْمَدَ، فِى الْمُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم قَبِلْتُ التزویجَ لِمُوَکِّلى هکذا
از ناحیه هر دو (یک‌نفره)
زَوَّجْتُ مُوکِّلَتِى فٰاطِمَهَ مُوَکِّلی اَحْمَدَ، فِى الْمُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم قَبِلْتُ التزویجَ لِمُوَکِّلى هکذا
از ناحیه زن زَوَّجْتُکَ مُوکِّلَتِى فٰاطِمَهَ، فِى الْمُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم قَبِلْتُ التَّزْویجَ لنَفسی هکذا
از ناحیه مرد زَوَّجْتُ مُوَکِّلَکَ اَحْمَدَ نَفْسی، فِى الْمُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم قَبِلْتُ التزویجَ لِمُوَکِّلى هکذا

تذکر اول: خواهر و برادر عزیز، پیش از خواندن عقد، حتما «دانستنی‌های پیش از عقد» را بخوانید و به شرایط و لوازم عقد دایم و موقت دقت داشته باشید که پس از خوانده شدن عقد با رضایت طرفین، راهی برای گریز از آنها وجود ندارد.
تذکر دوم: اگر خواندن عقد را یاد دارید و آشنایی اجمالی با قوانین ادبیات عرب دارید، می‌توانید عقد را خودتان جاری بفرمایید، وگرنه بهتر است خواندن آن را به کارشناس امور شرعی بسپارید تا مشکلی به‌وجود نیاید.

950525

نوشته‌های هم‌سو

پاسخ دهید