پیامدهای شرعی زنا، لواط، مساحقه، استمناء و استشهاء

حکم زنا با زن شوهردار حرام ابدی می‌شوند؛ امام، بهجت بنابر احتیاط واجب؛ حرام ابدی می‌شوند؛ خویی، سیستانی، وحید، تبریزی حرام نمی‌شوند؛ فاضل، مکارم، زنجانی حکم زنا با زنی که در ایام عده است در عده طلاق رجعی: حکمش مثل حکم زنا با زن شوهردار هست در عده طلاق بائن و عده عقد موقت و […]