• نظر به اینکه اعتبار استخاره‌های مکانیزه برایمان ثابت نشده است (نه اینکه غیرمعتبر بدانیم)، استخاره‌های قرآنی به همان سیستم سنتی با قرآن رسم‌الخط عثمان‌طه گرفته می‌شود.

  • با توجه به محذوراتی، استخاره تلفنی و پیامکی نداریم.

  • پیش از ارسال فرم استخاره، شرایط و انواع و اوقات استخاره را مطالعه بفرمایید.

  • استخاره‌ها بین‌الطلوعین(در فاصله بین اذان صبح تا طلوع آفتاب) گرفته می‌شود، سپس جواب آن برایتان ایمیل می‌شود.

  • در صورتی که ایمیل ندارید، از طریق دیدگاه‌های همین صفحه تقاضای استخاره دهید و پاسخ را فردای آن روز در همین صفحه مشاهده نمایید.

پاسخ دهید

پاسخ دهید