آداب و انواع و روش استخاره با قرآن و تسبیح

چه زمانی می‌توانم برای کارهایم استخاره بگیرم؟ استخاره پس از استشاره هنگامی که می‌خواهید کاری را انجام دهید، جوانب آن را بسنجید، تحقیق کنید، مشورت کنید، سپس اگر به این نتیجه رسیدید که انجام‌دادنش بهتر است، انجام دهید و اگر به این نتیجه رسیدید که ترک آن بهتر است، آن کار را رها کنید، و […]